న్యాయాధిపతులు గ్రంధము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? | What is the Importance of the Book of Judges?

March 11, 2021 00:27:58
న్యాయాధిపతులు గ్రంధము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? | What is the Importance of the Book of Judges?
Bible Prabodhalu
న్యాయాధిపతులు గ్రంధము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? | What is the Importance of the Book of Judges?

Mar 11 2021 | 00:27:58

/

Show Notes

#bibleprabodhalu న్యాయాధిపతులు గ్రంధము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? | What is the Importance of the Book of Judges?

 

మీకు ఎమన్నా ప్రార్ధన అవస్రతలు ఉంటె, మీరు బైబిల్ ప్రబోధాలు ప్రేయర్ టీం కు కాల్ చెయ్యండి. No: +918800113575

For more information, please visit: https://www.bibleprabodhalu.org If you have questions, please comment below if the comments section is enabled. If not please send us an email: [email protected]

 

Other Episodes

Episode

July 02, 2015 00:27:41
Episode Cover

BP Episode: 003 - The Central Theme of the Bible

In this episode, I explain what is the central theme of the Bible. 

Listen

Episode

June 30, 2020 00:28:31
Episode Cover

What is our place in God's Grand Story - Part 3 | దేవుని ప్రణాళికలో మన స్థానం ఏంటి? Part 3

What is our place in God's Grand Story - Part 3 | దేవుని ప్రణాళికలో మన స్థానం ఏంటి? Part 3 This episode is a part...

Listen

Episode

August 24, 2015 00:25:38
Episode Cover

BP Episode: 007 - The Importance of Abrahamic Covenant

In this episode, I explained what is the importance of the Abrahamic Covenant and how it is related with the central theme of the...

Listen